• Reklamacje i zwroty

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w zakładce Kontakt. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej lub przesłać wypełnione oświadczenie dostarczone w załączniku maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:
A. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
B. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego przez Konsumenta Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
C. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
D. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: ul. Dąbrowszczaków 6D/4 80-373, Gdańsk (lub paczkomat GDA49N, ul. Dąbrowszczaków 7), numer telefonu: 515459098, adres email: kontakt@iskry.store, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
E. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
F. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty z drugiej ręki, zatem nawet jeśli w momencie pozyskania ich przez Sprzedawcę posiadały metkę świadczącą o ich nowości – uznawane są za używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu, a Klient dokonując zakupu godzi się na fakt, że Produkty pochodzą z drugiej ręki.

2. Sprzedawca jest obowiązany poinformować Klienta o wszelkich istniejących wadach Produktu, poprzez informacje na stronie Sklepu oraz – jeśli to możliwe – fotografie uszkodzeń. W przeciwnym razie (jeśli Produkt nie posiada wad), Sprzedawca musi dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru – takiej o której Klient nie został uświadomiony - Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Dąbrowszczaków 6D/4 80-373, Gdańsk (lub paczkomat GDA49N, ul. Dąbrowszczaków 7), numer telefonu: 515459098, adres email: kontakt@iskry.store

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • Sklep zamknięty

Cześć, nasz sklep został zawieszony. Dziękujemy Wam za czas, kiedy byłyście z nami! Nasze social media (fb i ig: @iskrystore) pozostają aktywne, w razie gdybyście chciały się z nami skontaktować.

Ściskamy,
Monika&Ania, ISKRY